ปฏิทินวิชาการ

  

 

นศ. ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2560   2561  

2562

  2563   2564   2565     2566    2567
ภาคปกติ ภาคเรียนที่ -   -      -   -   -   -   -   3   1  2  3   1 2 3   1 2 3      1 2 3     1 2 3
ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ -   -      -  -   -   -   -   3   1  2  3   1 2 3   1 2 3     1 2 3     1 2 3
                               
นศ.ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา   2560   2561   2562   2563   2564   2565     2566      2567
ภาคปกติ   นศ.(เรียนรายวิชา)    ภาคเรียนที่  1 2 3   1 2 3   1 2 3   1 2 3   1 2 3   1 2 3   1 2 3   1 2 3
นศ.(พยบ. 4ปี) ภาคเรียนที่  x x x   x x x   x x x   x x x   x x x   x x x   x 2 3   1 2 3
นศ.(ครุ 4ปี ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา)    ภาคเรียนที่  1 2   1 2   1 2   1 2   1 2   1 2   1  -        -
นศ.(4ปี ออกฝึก,สหกิจ)    ภาคเรียนที่  1 2 3   1 2 3   1 2 3   1 2 3   1 2 3   1 3   1 2 3   1 2 3
นศ.(ชาวต่างประเทศ)    ภาคเรียนที่    1 2   1 2   1 2   1 2   1 2   1 2   1 2 -
นศ.(ชาวต่างประเทศ ออกฝึก)    ภาคเรียนที่  x   2   2   2   2   2 3    - -        
นศ.(การจัดการธุรกิจสมัยใหม่)    ภาคเรียนที่      1 - 2   1 - 2   1 2   1-2   1 2    1  2   1 2 -
 ภาคพิเศษ   นศ.(นิติศาสตร์)   ภาคเรียนที่      1 2 3        1 - 3       1 2 3     1 2 3     1 2 3   1 2 3   1 2 3
นศ.(รป.ศ.)   ภาคเรียนที่  1 2 3   1 2 3   1 2 3    1 2 3   1 2 3   1 2 3   1 2 3   1 2 3
นศ.(การจัดการ)   ภาคเรียนที่         x       1 2 3   1 2 3