ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดปฏิทินวิชาการ สำหรับ นศ. ภาคปกติ ใน ภาคเรียนที่ 2/2566

***********************************************************(1) จ.6 พย 66 เริ่มการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/66 (2)ชำระเงินลงทะเบียน 6 - 17 พย 66..................................(3) 19 กพ - 1 มีค 67 สอบปลายภาค เรียนที่ 2/66.......
read more

ปฏิทินวิชาการ นศ.4ปี ออกฝึกฯ ภาคเรียนที่2/66

***********************************************************(1) จ.6 พย 66 เริ่มออกฝึกฯ และ สหกิจ ภาคเรียนที่ 2/66 (2)ชำระเงินลงทะเบียนฝึกฯ 6 - 17 พย 66.............................(3) 23 กพ 67 วันสุดท้ายของการฝึกฯ.......1 มีค 67 วันสุดท้ายของการปฏิบัติงานสหกิจ..
read more

ปฏิทินวิชาการ นศ.4ปี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ภาคเรียนที่2/66

ศ.1 ธ.ค. 66 เริ่มการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2/66 (ชำระเงินลงทะเบียน 27 พ.ย. - 8 ธ.ค. 66)

ระบบรับทราบหลักสูตร

read more

การพ้นสภาพนักศึกษา

read more

การขอถอน ขอเพิ่ม หรือ ขอยกเลิกวิชาเรียน

read more

การวัดและการประเมินผล

read more

การเปลี่ยนสาขาวิชา

read more

หลักสูตรการศึกษาปริญญาตรี

read more

การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

***หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561***
read more

มาตรฐานจัดการความเสี่ยง

***หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562***
read more

หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด

หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด Youngster with good Heart.
read more
  

ปฏิทินวิชาการ | รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ คณะกรรมการบริหารงานวิชาการฯ และสภาวิชาการ
ใบรายชื่อนักศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอน การจัดการความรู้(KM)
| ตรวจสอบผลการเรียน ระบบรับทราบหลักสูตร เอกสารรายงานตัว ระดับบัณฑิตศึกษา ปี  66 Word : PDF 
ดาวน์โหลดเอกสารคำร้อ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  Skill Mapping (VDO)
ประกาศและระเบียบมหาวิทยาลัยฯ | ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง | ผลลัพธ์การเรียนรู้ (VDO)
| คู่มือนักศึกษา      
 

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

แถลงกาณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

เรื่อง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานภาพของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา

คลิ๊กเพื่ออ่าน

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา(ครั้ง/ปี)

ปี พ.ศ.2561 ครั้งที่  1  2  3  4  5

ปี พ.ศ.2562 ครั้งที่  1  2  3  4  5  6 

ปี พ.ศ.2563 ครั้งที่  1  2  3  4  5

                              ปี พ.ศ.2564 ครั้งที่  1  2  3  4

                              ปี พ.ศ.2565 ครั้งที่  1  2  3 4  5

                              ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่  1  2  3  4  5

 

Read more ...

จำนวน นักศึกษา ปีการศึกษาปัจจุบัน

ภาคปกติ

  • ปี2561 จำนวน นศ.ภาคปกติ             ภาคเรียนที่  2   
  • ปี2562 จำนวน นศ.ภาคปกติ ภาคเรียนที่  1  2  
  • ปี2563 จำนวน นศ.ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 2
  • ปี2564 จำนวน นศ.ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 2
  • ปี2565 จำนวน นศ.ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 2
  • ปี2566 จำนวน นศ.ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 2

 ภาคบัณฑิตศึกษา

 

ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Read more ...
Page 1 of 2