ดาวน์โหลดใบคำร้อง

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด (ใบคำร้องต่าง ๆ )

การดำเนินการส่งเอกสารคำร้อง (แบบชำระเงิน) มีขั้นตอนดังนี้

1. ดาวน์โหลดคำร้องและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย พร้อมสแกนเอกสารคำร้องและเอกสารแนบ (รูปแบบไฟล์ JPEG หรือ PDF)

2. ชำระเงินค่าธรรมเนียม โดยโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 503-0-86841-0

3. ส่งคำร้องพร้อมเอกสารแนบ (ตามข้อ 1) และหลักฐานการชำระเงิน (ตามข้อ 2) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
โดยเขียนระบุ 1) คำร้อง 2) เบอร์โทรศัพท์
, E-Mail ที่ติดต่อได้สะดวก กรณีที่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยเขียนระบุเอกสาร (เอกสารคำร้อง.........................)

เรียน  งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ที่อยู่  119 หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

สำหรับคำร้อง (ลำดับที่ 1. การขอหลักฐานทางการศึกษา) ผู้ที่ต้องการขอรับหลักฐานทางการศึกษา

 จะต้องส่งรูปถ่ายฉบับจริง (นักศึกษาใช้รูปถ่ายชุดนักศึกษา บัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้วใช้รูปถ่ายสวมครุย) จัดส่งมาให้งานทะเบียนและประมวลผล

ลำดับที่  คำร้อง งาน ผู้รับผิดชอบ
1. การขอหลักฐานทางการศึกษา  ทะเบียนและประมวลผล นายไชยวัฒน์ อุดมธาดา
2. การขอย้ายสถานศึกษา  ทะเบียนและประมวลผล นางณัฐกานต์  ห่อทอง
3. ขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  ทะเบียนและประมวลผล นางณัฐกานต์  ห่อทอง
4. ขอรักษาสภาพนักศึกษา  ทะเบียนและประมวลผล นางณัฐกานต์  ห่อทอง
5. ขอสำเร็จการศึกษา  ทะเบียนและประมวลผล นางณัฐกานต์  ห่อทอง

 

การดำเนินการส่งเอกสารคำร้อง (แบบไม่ต้องชำระเงิน) มีขั้นตอนดังนี้

1. ดาวน์โหลดคำร้องและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย พร้อมสแกนเอกสารคำร้องและเอกสารแนบ (รูปแบบไฟล์ JPEG หรือ PDF)

2. ส่งคำร้องพร้อมเอกสารแนบ (ตามข้อ 1) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
โดยเขียนระบุ 1) คำร้อง 2) เบอร์โทรศัพท์
, E-Mail ที่ติดต่อได้สะดวก กรณีที่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยเขียนระบุเอกสาร (เอกสารคำร้อง.........................)

เรียน  งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ที่อยู่  119 หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

ลำดับที่  คำร้อง งาน ผู้รับผิดชอบ
6. ขอลงทะเบียนนักศึกษาตกค้าง      บริการการศึกษา  นายปรัชญา  วัฒนธรรม
7. ขอลงทะเบียนนักศึกษาภาคปกติ(ภาคเรียนฤดูร้อน) ตย.คำร้อง บริการการศึกษา  นายปรัชญา  วัฒนธรรม
8. ขอเปิดวิชาเรียน  บริการการศึกษา   นายปรัชญา  วัฒนธรรม
9. ขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา    บริการการศึกษา   นายปรัชญา  วัฒนธรรม
10. ขอเรียนร่วม กศ.บป. บริการการศึกษา   นายปรัชญา  วัฒนธรรม
11. ขอลาออก ทะเบียนและประมวลผล   นายไชยวัฒน์ อุดมธาดา
12. ใบมอบฉันทะ ทะเบียนและประมวลผล   นายไชยวัฒน์ อุดมธาดา
13. ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล/คำนำหน้านาม/ยศ ทะเบียนและประมวลผล    นายไชยวัฒน์ อุดมธาดา
14. การขอย้ายสาขาวิชา ทะเบียนและประมวลผล    นางณัฐกานต์  ห่อทอง
15. ทั่วไป ทะเบียนและประมวลผล    นางสาวนงเยาว์  ตะนะวงค์
16. ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ทะเบียนและประมวลผล    นางสาวนงเยาว์  ตะนะวงค์
17. บันทึกแก้ไขผลการเรียนหลังจากแจ้งผลให้นักศึกษาทราบแล้ว ทะเบียนและประมวลผล นางสาวอำพร  แก้วหนองยาง
18. ขอยกเลิกวิชาเรียน ทะเบียนและประมวลผล    นางสาวอำพร  แก้วหนองยาง
19. ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   นางสาวรวีพรรณ  แนบสนิทธรรม
20. เอกสารส่งผลการเรียนเพื่อเปลี่ยนผลการเรียนI ทะเบียนและประมวลผล  นางสาวอำพร  แก้วหนองยาง
21. เอกสารส่งผลการเรียนเพื่อเปลี่ยนผลการเรียนI(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ทะเบียนและประมวลผล  นางสาวอำพร  แก้วหนองยาง
22. ขออนุญาตเรียนรายวิชาไม่เป็นตามลำดับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ทะเบียนและประมวลผล นางสาวนงเยาว์  ตะนะวงค์ 
23. ขอยกเลิกวิชาเรียน (ย้อนหลัง) ทะเบียนและประมวลผล  นางสาวนงเยาว์  ตะนะวงค์
24. ขอเปลี่ยนรหัสวิชาลงทะเบียนเรียน ทะเบียนและประมวลผล นางสาวนงเยาว์  ตะนะวงค์