jobs

 

  • เยาวชนในจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยเสมอภาคทั่วถึง และเป็นธรรม
  • บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้ สามารถดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุขและสามารถสร้างงานที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพื่อการแข่งขันของประเทศได้
  • นักศึกษาในเขตอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงสามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปางและเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
  • บัณฑิตครู ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและวุฒิการ ศึกษาสูงขึ้น เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
  • ระบบการบริหารจัดการงานวิชาการที่ดำเนินงานร่วมกับคณะ กองนโยบายและแผน สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศและโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ของกองบริการการศึกษา มีระบบแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์บนพื้นฐานของการประกัน คุณภาพตามหลัก ธรรมาภิบาล
  • กองบริการการศึกษามีการดำเนินการทุกพันธกิจโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับปรัชญาวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย บนพื้นฐานของวัฒนธรรมคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล